Сторінки

Календарно-тематичне планування

Календарно-тематичне планування складено відповідно до програм:
«Українська мова. 5-12 класи»/Автори Г. Т. Шелехова, В. І. Тихоша, А. М. Корольчук та ін. За ред..
Л. В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.

«Українська література. 5-12 класи»/Автори
Р. В.Мовчан, Н.В.Левчик,О.А.Камінчук, М.П.Бондар та ін. За ред.. Р.В.Мовчан. - К.: Ірпінь: Перун, 2005.
– 201 с.


                                      Календарно-тематичне планування
з української мови для 8 класу
70 г (2 г/тижд.)         
Фронтально
Перевірка мовної теми
( тест)
Письмовий переказ
Письмовий твір
Правопис: диктант
Аудіювання
Читання мовчки
2\2
1\1
1\1
1\1
0\1
1\0

Індивідуально
Діалог
Усний твір
Усний переказ
Читання вголос
І семестр
ІІ семестр

Розвиток мовлення – 16 год
№ уроку

Зміст навчального матеріалу

К-сть годин
Дата
Примітка

Вступ


1


1
Мова – найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу

1


2
Розвиток мовлення №1. Повторення відомостей про текст, стилі, жанри й типи мовлення, вимоги до мовлення, ситуацію спілкування; засоби міжфразового зв’язку в тексті. Різновиди аудіювання

1


Повторення та узагальнення вивченого

3
Лексикологія. Фразеологія.

1


4
Морфологія

1


5
Основні правила правопису

1


6
Розвиток мовлення №2. (п) Конспект прочитаного науково-навчального тексту; тематичні виписки

1


Синтаксис і пунктуація

7
Словосполучення

1


8
Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова

1


9
Розвиток мовлення №3. (у) Особливості будови опису місцевості, пам'я­ток історії й культури. Докладний переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в художньому стилі

1


10
Речення. Речення прості й складні (повторення)

1


11
Розвиток мовлення №4. (п) Діалог, складений на основі телепередач, дібраних запитань за текстом, як обмін думками, повідомлення, відповідно до створеної в класі ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів, дискусійного характеру, розігрування його в різних стилях мовлення

1


12
Розвиток мовлення №5. (п) Протокол. Витяг із протоколу

1


13
 Контрольна робота за темами «Повторення та узагальнення вивченого», «Синтаксис і пунктуація». Тест Контрольне читання мовчки тексту публіцистичного стилю

1


Просте речення. Двоскладне речення

14-15
Головні і другорядні члени речення. Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета
   Речення двоскладні й односкладні
1


16
Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). Способи вираження присудка

1


17
Тире між підметом і присудком

1


18-19
Розвиток мовлення №6. (п) Контрольний докладний  переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в публіцистичному стилі

2


20
Узгодження головних членів речення. Речення поширені і непоширені (повторення)

1


21
Порядок слів у реченні. Логічний наголос

1


22
Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення (повторення)

1


23
Види обставин (за значенням), способи вираження їх. Порівняльний зворот

1


24
Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки

1


25
 Контрольна робота з теми «Просте речення. Двоскладне речення» Диктант

1


Односкладні речення

26
Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка і підмета (огляд)

1


27
Означено-особові речення

1


28
Розвиток мовлення №7. Контрольний твір-опис пам'яток історії й культури за картиною в публіцистичному стилі

1


28
Неозначено-особові речення

1


29
Узагальнено-особові речення

1


30
Розвиток мовлення №8. (у) Стислий переказ тексту публіцистичного стилю (зокрема на основі прослуханих телепередач)

1


31
Безособові речення. Називні речення

1


32
Односкладне речення як частина складного речення

1


33
Повні й неповні речення. Незакінчені речення, стилістичні функції їх. Тире в неповних реченнях

1


34
Контрольна робота з теми «Односкладні речення» Тест
1


Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами

35
Однорідними члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком)

1


36
Розвиток мовлення №9. (у) Твір-опис місцево­сті (вулиці, села, міста) на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

1


37
Поширені і непоширені однорідні члени речення. Смислові відношення між однорідними членами речення (єднальні, протиставні, розділові)

1


38
Речення з кількома рядами однорідних членів. Однорідні і неоднорідні означення

1


39
Узагальнювальні слова в ре­ченнях з однорідними членами (повторення й поглиблення). Кома між однорід­ними членами речення

1


40
Двокрапка й тире при узагальню­вальних словах у реченнях з однорідними членами

1


41
Розвиток мовлення №10. (п) Контрольний твір-опис місцево­сті (вулиці, села, міста), пам'яток історії й культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі

1


Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)

42
Звертання непоширені і поширені. Риторичне звертання


1


43
Вставні слова (словосполучення, речення). Групи вставних слів і словосполучень

1


44
Розвиток мовлення №11. (у) Повідомлення на тему про мову, що потребує зіставлення й узагальнення матеріалу в науково­му стилі

1


45
Розділові зна­ки при звертанні й вставних словах

1


46
 Контрольна робота з теми «Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами», «Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)». Тест. Контрольне аудіювання художнього тексту

1


Речення з відокремленими членами

47
Поняття про відокремлення

1


48
Відокремлені другорядні члени речення

1


49
Розділові знаки при відокремлених членах речення

1


50
Розділові знаки при відокремлених членах речення

1


51
Відокремлені означення

1


52
Відокремлені означення

1


53
Розвиток мовлення №12. (п) Стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості  в художньому стилі

1


54
Відокремлені прикладки

1


55
Відокремлені прикладки

1


56
Відокремлені обставини

1


57
Відокремлені обставини

1


58
Відокремлені додатки

1


59
Відокремлені уточнюючі члени речення

1


60
Розвиток мовлення №13. (п) Інтерв’ю в публіцистичному стилі

1


61
Контрольна робота з теми «Речення з відокремленими членами» Диктант

1


Повторення в кінці року

62
Словосполучення і речення

1


63-64
Розвиток мовлення №15. Контрольний докладний  переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в публіцистичному стилі

1


65
Види речень. Розділові знаки в кінці речень

1


66
Головні і другорядні члени речення

1


67
Означення, додаток і обставини як другорядні члени речення

1


68
Контрольна робота з теми «Повторення в кінці року»

1


69
Зв’язне мовлення №16 (п) Стислий переказ тексту публіцистичного стилю (зокрема на основі прослуханих телепередач)

1


70
Узагальнення вивченого
1


                                             Календарно-тематичне планування
з української мови для 10 класу
Складено за програмою:
·                        Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль - іноземна філологія); художньо-естетичний напрям.  Академічний рівень / Укладачі: Г. Т. Шелехова, В. І. Новосьолова, Я. І. Остаф – К.: Грамота, 2011. 
70 годин (2 г/тижд.)         
Фронтально
Перевірка мовної теми
(тест)
Письмовий переказ
Письмовий твір
Правопис: диктант
Аудіювання
Читання мовчки
2\2
1\1
1\0
1\1
0\1
1\0

Індивідуально
Діалог
Усний твір
Усний переказ
Читання вголос
І семестр
ІІ семестр

Розвиток мовлення – 25 г

                                                   І семестр
Зміст уроку
Дата
Примітка
1
Вступ. Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення2
Стилістична норма і стилістична помилка


3
1.РМ Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, вибіркове)


4
2 РМ Усний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням


5
Загальна характеристика звукового складу української мови


6
Стилістична роль звуковідтворення в художніх текстах


7
3 .РМ Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням


8
4. РМ  Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням


9
Милозвучність української мови – характерна ознака всіх її стилів. Норми вимови


10
Контрольна робота №1. Тест


11
Контрольна робота №2  5РМДокладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням


12
Контрольна робота №2  6РМДокладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням


13
Позначення на письмі голосних та приголосних звуків


14
Складні випадки правопису мякого знака, апострофа


15
Складні випадки правопису великої букви


16
7 РМ Стаття в газету на морально-етичну тему


17
Складні випадки правопису слів з ненаголошеними голосними


18
8 РМ Відгук на твір мистецтва у публіцистичному стилі


19
Складні випадки правопису слів з подвоєними та подовженими приголосними


20
Складні випадки правопису слів зі спрощенням у групах приголосних


21
9 РМ Твір-роздум на морально-етичну тему


22
Чергування голосних звуків


23
Контрольна робота №3 Диктант        


24
Чергування приголосних звуків


25
Контрольна робота №4  10РМПисьмовий твір на морально-етичну тему


26
Контрольна робота №4 11РМПисьмовий твір на морально-етичну тему


27
Правопис слів іншомовного походження                                    


28
Правопис слів іншомовного походження


29
Контрольна робота №5 Тестування. Контрольна робота №6 Читання мовчки


30
12 РМ Бесіда (діалог) як форма спілкування двох або більшої кількості людей відповідно до запропонованої ситуації, самостійне визначення теми і змісту бесіди


Діалог
31
13.РМ Виступ на зборах, семінарах (підготовлений і заздалегідь не підготовлений)ІІ семестр


33
14 РМ  Різновиди аудіювання  (ознайомлювальне,  вивчальне, критичне) Критичне аудіювання тексту публіцистичного стилю


34
15 РМ Вивчальне аудіювання тексту науково-популярного стилю


35
Стилістично нейтральна лексика: емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню певного стильового відтінку (ласкаве, іронічне, урочисте та ін..)


36
Специфічно побутова лексика


37
Просторічні слова


38
Професійно-виробнича лексика


39
Наукова і ділова лексика


40
16 РМ  План (складний) до наукової статті


41
17 РМ Складання тез до науково-популярної статті

Усний переказ
42
Діалектні слова, їх стилістичні функції


43
Застарілі слова, їх стилістичні функції


44
Неологізми, їх стилістичні функції


45
Запозичені слова


46
Контрольна робота №7 Диктант


47
Лексико-стилістичні синоніми і їх види (контекстуальні синоніми, перифрази)


48
18 РМ Складання тез до публіцистичної статті


49
19 РМ  Тематичні виписки з публіцистичної статті.


50
Переносне значення


51
Тропи (порівняння, метафора, епітет, метонімія, синекдоха, персоніфікація, гіпербола, алегорія)


52
Антоніми. Пароніми


53
20 РМ Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймаються на слух. Конспект публіцистичної статті


54
21 РМ Конспект науково-популярної статті


55
Основні групи  фразеологізмів


56
Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів


57
Контрольна робота №8 Тест. Контрольна робота №9 Аудіювання


58
22 РМ Бібліографія. анотація


59
Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів і суфіксів


60
Стилістична синоніміка морфем


61
Основні орфограми в коренях


62
Основні орфограми в префіксах


63
Контрольна робота №10 23РМДокладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням


64
Контрольна робота №10Докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням


65
Основні орфограми в суфіксах


66
Словотворчі норми – правильне творення слів


67
Контрольна робота № 11Тест

Читання вголос
68
24 РМ Ділові папери. Субсидія, ваучер, приватизаційний сертифікат, фінансова ідентифікаційна картка, ідентифікаційний код (ознайомлення)


69
25 РМ  Ділові папери. Звіт про виконану роботу


70
Підсумковий урок Календарно-тематичне планування складено
за програмою
Українська література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профіль – іноземна філологія).Академічний рівень / Укладачі:  М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк – керівники авторського колективу; Р.В. Мовчан,  Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. За заг. ред. Р.В. Мовчан. – К.: Грамота, 2011.

Календарно-тематичне планування
з української літератури для 10 класу

70 г (2 г/ тиждень)    
Текстуальне вивчення – 62 год    Розвиток мовлення – 4 год.
Позакласне читання – 2 год           Резервний час – 2 год.
  
Контрольний класний твір
Інші контрольні завдання (тести, відповіді на запитання тощо)
Розвиток мовлення
Позакласне читання
Перевірка зошитів
1\1
2\2
2/2 (у+п)
1/1
4/5
І семестр
Зміст уроку

Дата
Примітка
1
Вступ. Українська література в контексті розвитку суспільства певного часу2
Література 70-90 років XIX століття. Складні суспільно-політичні умови розвитку


3
Іван Нечуй-Левицький. Життя і творчість


4
І. С. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я» - соціально-побутова повість-хроніка


5
І. С. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я». Колоритні людські характери в повісті


6
Позакласне читання №1  І. С. Нечуй-Левицький «Микола Джеря» або «Хмари»


7
1 РМ (у) Твір за повістю І. С. Нечуя-Левицького «Кайдашева сімя»


8
Панас Мирний. Життєвий і творчий шлях «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»


9
Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Еволюція Чіпки Варениченка:  від правдошукача до розбійника


10
Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Жіночі образи, утвердження народних поглядів


11
2РМ (п) Твір за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»


12
Контрольна робота №1 Тест


13
Українська драматургія і театр 70-90-их років 19 ст.


14
Іван Карпенко-Карий. Життєвий і творчий шлях. Багатогранність діяльності


15
Іван Карпенко.  Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія


16
Іван Карпенко-Карий.  Комедія «Мартин Боруля». Психологічна переконливість розкриття образу Мартина Борулі


17
Аналіз драматичного твору


18
Михайло Старицький. Життя і творчість. Пригодницький сюжет, драматизм повісті «Облога Буші»


19
1 Література рідного краю. Творчість корифеїв українського театру


20
Іван Франко. Письменник, учений, громадський діяч. Основні книги і праці


21
Іван Франко. Лірика збірки «З вершин і низин». Загальне уявлення про композицію збірки


22
І. Франко. Поетична Збірка «Зів’яле листя». Безмежне поле», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені у сні…»

Напамять 2 поезії (на вибір)
23
Іван Франко. Філософська і громадянська поезія. «Декадент» - поетичне кредо І. Франка. Вірш-заклик «Розвивайся ти, високий дубе…» - віра в майбутнє своєї нації. Змістовий звязок «Легенди про вічне життя» із поезією «Зівялого листя»

Напамять 2 поезії (на вибір)
24
Виразне читання напамять. Аналіз  поетичного твору


25
І. Франко. Поема «Мойсей» - одна з вершин творчості. Пролог до поеми – заповіт українському народові


26
Проза І Франка. Ідеї, проблеми прозової творчості. Місце у творчості повісті «Перехресні стежки»


27
Іван Франко. Новела «Сойчине крило» - жіноча доля в новітній інтерпретації. Образ героя-адресата  – уособлення боротьби між «естетикою» і «живим чоловіком». Гуманізм новели


28
Роль І. Франка у розвитку драматургії і театру («Украдене щастя») Значення творчості І. Франка, її актуальність


29
Контрольна робота №2  Письмовий твір


30
Контрольна робота. Письмовий твір


31
Борис Грінченко. Життя і різножанрова творчість. Багатогранність діяльності


32
Контрольна робота №3  ТестІІ семестр


33
Українська література 10-х років 20 ст. Основні риси українського модернізму (О. Кобилянська,
М. Коцюбинський, В. Стефаник, Леся Українка,
М. Вороний, В. Винниченко). Альманах «З-над хмар і з долин», угрупування «Молода муза» - звязок зі світовою літературою, «нова школа» у прозі, «нова» драма на рубежі століть


34
Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості письменника. Значення стильового новаторства М. Коцюбинського для української літератури


35
М.  Коцюбинський. Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіка творчого процесу.


36
М. Коцюбинський. Психологічне переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи, ускладнена метафора.


37
М. Коцюбинський. Повість «Тіні забутих предків». Трагічна доля Івана та Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю. Світ людини у звязку зі світом природи.


38
М. Коцюбинський. Повість «Тіні забутих предків». Фольклорне тло твору. Образи й символи твору. Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності  кохання.


39
Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду письменниці. Її проза – модель українського модернізму.


40
О. Кобилянська. «Земля» - психологічне трактування вічних проблем: людини і землі, злочину та кари на українському матеріалі.


41
О. Кобилянська «Земля». Трагічна історія родини Федорчуків – новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства. Михайло і Сава – протилежні психологічні типи; Марійка та Івоніка – цінності народної моралі; Сава і Рахіра – духовна деградація


42
О. Кобилянська «Земля» Трагедія шляхетної душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя (образ Ганни). Глибокий психологізм і символізм твору як новаторство О. Кобилянської


43
Контрольна робота №4. Тест


44
Василь Стефаник. Життя і творчість. Новаторство письменника. «камінний хрест» - психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору.


45
В. Стефаник. «Камінний хрест». Багатозначність символічних образів. Камінний хрест – уособлення долі людини. Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом з села як символ трагізму і розпачу прощання з рідним краєм


46
Позакласне читання №2  Новели Василя Стефаника


47
Леся Українка. Життєвий і творчий шлях. Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Неоромантизм як основа естетичної позиції поетеси.


48
Леся Українка «Contra spem spero!» як світоглядна декларація сильної вольової особистості. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту

НАПАМ'ЯТЬ
49
Аналіз поетичного твору. Виразне читання напамять


50
Леся українка. Громадянська лірика («І все-таки до тебе думка лине…») Філософська лірика («To be or not to be?..»)


51
Леся Українка. Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа сюжету. Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності і краси.


52
Леся Українка «Лісова пісня» Мати Лукаша й Килина – антиподи головній героїні Мавці.


53
Леся Українка «Лісова пісня». Природа і людина у творі. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією. Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини. Художні особливості  драми-феєрії


54
Контрольна робота №5
Твір за творчістю  Лесі Українки та Василя Стефаника


55
Микола Вороний. Життя і творчість, багатогранна діяльність. Мотив необхідності для поета бути «Цілим чоловіком» («Іванові Франкові»)


56
М. Вороний. Єдність краси природи і мистецтва («Блакитна панна») Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр вірша. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень («Інфанта»)

НАПАМ'ЯТЬ
57
Олександр Олесь. Життя і творчість, світоглядні переконання. Прагнення гармонії людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій.


58
Олександр Олесь. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле скутий!..»)

НАПАМ'ЯТЬ (одна з поезій)
59
Олександр Олесь. Символізм драматичного етюду  «По дорозі в Казку». Проблеми вождя і маси


60
3РМ Усний відгук про один із творів Олександра Олеся.


61
В. Винниченко. Життя і творчість, громадська і політична діяльність. Прозові і драматичні твори. Мала проза: ідейно-стильові особливості збірки «Краса і сила»


62
В. Винниченко.  Новела «Момент» Поєднання в ній реалістичного змалювання дійсності і філософського підтексту


63
В. Винниченко Новела «Момент» Образ Панни – втілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели


64
Значення художньої спадщини В. Винниченка


65
2 Література рідного краю. Творчість В. Винниченка


66
Контрольна робота.№6
Тест


67
2 РМ Письмовий твір на одну із запропонованих тем


68
2 РМ Письмовий твір на одну із запропонованих тем


69
Урок-підсумок. Бесіда про вивчені твори української літератури


70
Рекомендація літератури для позакласного читання


Немає коментарів:

Дописати коментар